ข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการ

ขอต้อนรับท่านผู้ใช้บริการเข้าสู่เว็บไซต์ www.amulet.asia (ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) และเมื่อท่านเข้าถึงและ/หรือใช้บริการเว็บไซต์ของเราแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับและผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการ ประกาศ ข้อกำหนด หรือการแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งที่ระบุไว้แล้ว และรวมถึงกรณีที่ผู้ให้บริการได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหน้า โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ท่านผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า  ผู้ใช้บริการตกลงที่จะตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ ประกาศ ข้อกำหนดอื่นๆ ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์ และเมื่อท่านผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการ ถือว่าท่านได้ยอมรับและผูกพันตามข้อตกลง เงื่อนไขในการให้บริการ ประกาศ ข้อกำหนดอื่นๆ ที่มีอยู่ ณ เวลาที่เข้าใช้บริการ หากท่านไม่ตกลงด้วยกับเงื่อนไขในการให้บริการนี้ ห้ามเข้าใช้และ/หรือใช้บริการเว็บไซต์นี้

 1. การใช้งาน และ/หรือการใช้บริการโดยทั่วไป
  • ท่านตกลงที่จะใช้งาน และหรือใช้บริการเว็บไซต์ ภายใต้วัตถุประสงค์แห่งการใช้งานตามปกติเช่นวิญญูชนจะพึงเข้าใช้งาน หรือใช้บริการเว็บไซต์ ทั้งจะต้องปฏิบัติตามประกาศ การแจ้ง และคำแนะนำใดๆ ที่ผู้ให้บริการได้ให้ไว้แก่ท่านในการใช้งานหรือใช้บริการเว็บไซต์ ตลอดจนท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อตกลง และ/หรือประกาศใดๆ ที่ ผู้ให้บริการได้จัดทำขึ้นใหม่ และ/หรือได้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขใดๆ ในภายหน้า โดยถือว่าท่านได้รับทราบและผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับสิ่งที่กล่าวมานั้นทุกประการแม้จะมิได้แจ้ง หรือประกาศให้ท่านทราบล่วงหน้าก็ตาม
  • ท่านตกลงว่า จะไม่เข้าถึง หรือใช้งานเว็บไซต์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อจารีตประเพณีอันดีงานของประเทศ และ/หรือกระทำการใดๆ นอกเหนือวัตถุประสงค์แห่งการใช้บริการเว็บไซต์
  • ท่านตกลงว่าจะไม่รบกวนการใช้งานของผู้ใช้บริการท่านอื่น หรือของเว็บไซต์ ตลอดจนกระทำการใดๆ ให้เกิดความล่าช้า เสียประสิทธิภาพการทำงาน หรือให้บริการกับผู้ใช้บริการอื่น
  • ท่านรับทราบว่า เว็บไซต์ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล รูปภาพ ข้อความ หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึง หรือใช้บริการใดๆ บนเว็บไซต์นี้ แต่เว็บต์จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้บริการของเว็บไซต์
  • ท่านตกลงและยอมรับว่า เว็บไซต์อาจทำการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือหยุดการให้บริการ ไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วนของเว็บไซต์ หรือการให้บริการใดๆ ในบางช่วงเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และเว็บไซต์ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ หากทำให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้งาน หรือใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
  • ท่านรับทราบว่า ผู้ให้บริการเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะให้บริการ ยกเลิก ระงับ ป้องกันการเข้าถึง เพิกถอนการอนุญาต หรือจำกัดสิทธิของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ โดยเว็บไซต์ไม่ต้องรับผิดใดๆ ต่อผู้ใช้บริการ
  • เว็บไซต์นี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงหรือการให้บริการใดๆ เฉพาะแก่ท่านที่มีอายุเกินกว่า 20 ปี และไม่เป็นบุคคลต้องห้ามใช้งานหรือใช้บริการตามกฎหมาย หากท่านอายุต่ำกว่า 20 ปี ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายความเป็นส่วนตัว
  • เว็บไซต์เราให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน โดยจะใช้ข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็น เพื่อให้เว็บไซต์ และ/หรือผู้ให้บริการสามารถให้บริการแก่ท่านตรงตามความต้องการ และสามารถส่งมอบสินค้า หรือบริการให้กับท่านได้ตามวัตถุประสงค์แห่งการเข้าใช้งาน หรือใช้บริการเว็บไซต์ของเราตามหลักสัญญา โดยเราจะไม่เปิดเผย หรือนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิได้รับความยินยอมก่อน ทั้งนี้ ไม่รวมการใช้ข้อมูลเพื่อภายใต้วัตถุประสงค์แห่งการให้บริการ

อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์นี้ได้ทำขึ้นเป็นเว็บไซต์สาธารณะที่เผยแพร่ให้กับบุคคลทั่วไปเข้าใช้งานได้ทั่วไป จึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าการเข้าถึง หรือใช้งานจะปลอดภัย ไม่ถูกล่วงล้ำ หรือนำไปสู่การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม หากผู้ใช้บริการพบปัญหาดังกล่าว ท่านสามารถแจ้งให้ผู้ให้บริการรับทราบเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

 • ในการเข้าถึง หรือใช้บริการเว็บไซต์นี้ ท่านยินยอมให้เว็บไซต์มีสิทธิใช้ เก็บรวบรวม เปิดเผย และส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อให้เว็บไซต์สามารถให้บริการ หรือติดต่อประสานงานกับท่าน ตลอดจนกระทำการใดๆ เพื่อให้ตอบสนองงานด้านบริการกับท่านได้ต่อไป หากท่านไม่ยินยอมให้เว็บไซต์ใช้สิทธิดังกล่าว ท่านจะต้องยกเลิก หรือไม่เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถใช้บริการ ติดต่อ หรือตอบสนองความต้องการใดๆ ให้กับท่านได้
 • ท่านยินยอมให้เว็บไซต์ และ/หรือผู้ให้บริการจัดส่งข้อมูล ข่าวสาร ประกาศ คำบอกกล่าวใดๆ ในด้านการตลาด เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า หรือวัตถุมงคลต่างๆ ตลอดจนรายการส่งเสริมการขายไปยังที่อีเมล์ หรือตามที่อยู่ และ/หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้ให้ไว้กับเว็บไซต์ หากท่านประสงค์จะยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าว หรือต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือบัญชีการเข้าใช้งานใดๆ สามารถแจ้งผ่านทาง E-mail : pae.suthas@gmail.com ได้ตลอดเวลา และทางเว็บไซต์จะดำเนินการให้ท่านโดยเร็วต่อไป

 

 1. ทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้เข้าถึงหรือเข้าใช้บริการเว็บไซต์ตกลงและรับทราบว่า บรรดาข้อความ รูปภาพ เครื่องหมายใดๆ เนื้อหา หรือรูปแบบที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ เป็นทรัพย์สินทางปัญญา และกรรมสิทธิ์ของผู้ให้บริการเท่านั้น ห้ามมิให้ทำซ้ำ ดัดแปลง คัดลอก เผยแพร่ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของทรัพย์สินทางปัญญาโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร หากพบว่ามีการกระทำดังกล่าว ทางผู้ให้บริการจะใช้สิทธิดำเนินคดีตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป

 1. การจำกัดความรับผิด

ผู้เข้าถึงหรือเข้าใช้บริการเว็บไซต์ยอมรับว่า ข้อความ รูปภาพ เครื่องหมาย สี เนื้อหา หรือรูปแบบใดๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ อาจมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านการทำสื่อโฆษณา ผู้ให้บริการไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อความ รูปภาพ เนื้อหา เครื่องหมาย สี หรือรูปแบบใดๆ ในเว็บไซต์นี้ และผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่ผิดพลาดนั้นได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และถือว่าท่านได้รับทราบแล้วเมื่อได้เข้าถึงหรือใช้บริการเว็บไซต์ หากท่านพบความผิดพลาดในส่วนใด กรุณาแจ้งกลับมายังผู้ให้บริการผ่านทาง E-mail : pae.suthas@gmail.com

 

 1. ข้อกำหนดทั่วไป
  • หากข้อตกลง เงื่อนไขการให้บริการ ข้อกำหนดใดๆ ของเงื่อนไขในการให้บริการนี้ กลายเป็นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ ใช้บังคับไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ให้ถือว่าส่วนที่เหลือจะยังถูกต้องตามกฎหมาย หรือชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งจะมีผลสมบูรณ์ และบังคับใช้ได้ต่อไปเสมือนว่าส่วนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับไม่ได้นั้นแยกต่างหากจากข้อตกลง และเงื่อนไขการให้บริการนี้
  • ข้อตกลง และเงื่อนไขการให้บริการนี้ให้มีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดย ผู้ให้บริการของสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมใดๆ ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแก่ผู้เข้าถึง หรือผู้ใช้บริการใดๆ ทั้งสิ้น
  • บรรดาข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ท่านได้ให้ไว้นั้น ผู้ให้บริการและเว็บไซต์จะจัดเก็บไว้เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการประกอบกิจการตลาดแบบตรงตลอดไป หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้เว็บไซต์เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลใดๆ กรุณาแจ้งกลับมายังผู้ให้บริการผ่านทาง E-mail : suthas@gmail.com
  • ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้เว็บไซต์สามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ไปใช้ในการประมวลผลข้อมูล โอน หรือส่งข้อมูลไปยังผู้ให้บริการอื่น หรือผู้ประมวลผลข้อมูลอื่นตามที่ผู้ให้บริการกำหนดได้ ภายใต้การควบคุมดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ให้บริการ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น